Ho Chi Minh City University of Education - Department of English

Schedule subject to changes. Please check frequently.

Sinh viên góp ư về công tác giảng dạy, thi cử và lịch học với BCN khoa Anh tại đây

Login 
14/2/2011    -    20/2/2011 (Week 07)
Public Access


Category:
Category: All

 

Mon
Feb 14

Tue
Feb 15

Wed
Feb 16

Thu
Feb 17

Fri
Feb 18

Sat
Feb 19

Sun
Feb 20

  * Phonetics & Phonology -DHSP-VB2-K1.A [Mr. Duy Khuong]
* Phonetics & Phonology -DHSP-VB2-K1.C [Mr. Duy Khuong]
* Speaking 3-DHSP-VB2-K1.B [Ms, Phuong Linh]
* Chinese-DHSP-Lien thong-K1 [Mr. Xuong Kiet]
* Phonetics & Phonology -DHSP-VB2-K1.A [Mr. Duy Khuong]
* Phonetics & Phonology -DHSP-VB2-K1.C [Mr. Duy Khuong]
* Speaking 3-DHSP-VB2-K1.B [Ms, Phuong Linh]
* Chinese-DHSP-Lien thong-K1 [Mr. Xuong Kiet]
* Phonetics & Phonology -DHSP-VB2-K1.A [Mr. Duy Khuong]
* Phonetics & Phonology -DHSP-VB2-K1.C [Mr. Duy Khuong]
* Speaking 3-DHSP-VB2-K1.B [Ms, Phuong Linh]
* Chinese-DHSP-Lien thong-K1 [Mr. Xuong Kiet]
* Reading 1-Cao dang Bach Viet-VB2-K1 [Ms. Minh Trinh]
* Reading 4-Dong Nai-VB2-K2 [Mr. Dinh Tung]
* Speaking 1-Dong Nai-VB2-K3 [Ms. Dieu Linh]
* Writing 5-Vung Tau-Tai chuc-K4 [Ms. Vu Thi Lanh]
* Grammar 1-Cao dang Bach Viet-VB2-K1 [Mr. Dinh Tung]
* Speaking 1-Dong Nai-VB2-K3 [Ms. Dieu Linh]
* Writing 5-Vung Tau-Tai chuc-K4 [Ms. Vu Thi Lanh]
* Speaking 4-Dong Nai-VB2-K2 [Ms. Pham Thi Linh]
* Writing 3-DHSP-VB2-K1.A [Mr. Manh Hung]
* Syntax-DHSP-VB2-K1.B [Mr. Xuan Binh]
* Syntax-DHSP-VB2-K1.C [Mr. Xuan Binh]
08:00              
09:00              
10:00              
11:00              
12:00              
13:00              
14:00              
15:00              
16:00              
17:00